กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางปองฤทัย กลิ่นนิ่มนวล

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอดิศร คงเอม

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเฉลิมรัตน์ ฮิรากาว่า

ครู คศ.2

นางชุติมา หาญลำยวง

ครู คศ.3

น.ส.ปาริฉัตร สินทรัพย์ไพบูลย์

ครูผู้ช่วย

นายพงษ์เทพ ศรีดาว

ครูผู้ช่วย

นายพิษณุ ทับวงษ์

ครู คศ.1

น.ส.ณัฏยา ลิ้มวัฒนา

ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล เชื้ออภัย

ครู คศ.2

น.ส.สุกัญญา นิ่มพันธุ์

ครู คศ.1

น.ส.วาราตรี วนาภานุเบศ

ครูผู้ช่วย

นางศิริวรรณ ทัพทวี

ครู คศ.2

น.ส.สุภาพร สิงห์เดช

ครู คศ.3

นางสุภาวดี คำเมือง

ครู คศ.2

นางสุณีรัตน์ โฉมยงค์

ครู คศ.2