กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอดิเรก ทองศรี

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวารุณี โกสีย์ไกรนิมล

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเตือนใจ ทองศรี

ครู คศ.3

น.ส.ณิชากลม บุญเทเวศร์

ครู คศ.3

น.ส.ทรัพย์สมบูรณ์ ประกายสกุล

ครู คศ.2

นางนัฎฐา พรมพิทักษ์

ครู คศ.3

น.ส.ระพีพัฒน์ เอี่ยมวัฒนานันท์

ครู คศ.3

นายพิพัฒน์ วานิชกูล

ครู คศ.1

นางมนฤดี สุวรรณรังษี

ครู คศ.3(2)

น.ส.รัตติยา พวงมาลี

ครู คศ.1

น.ส.วรรณิษา อุปการ

ครูผู้ช่วย

น.ส.ศยามล โพธิ์หลวง

ครู คศ.3

นางนิตยา พลไพรินทร์

ครู คศ.1

น.ส.สุภาวดี บัวแก้ว

ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ แก้วเทศ

ครูผู้ช่วย

นางศรีเรือน ทรัพย์ประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง

Mr. Reiner Gerads

Mr. Alexander

น.ส.จิรารัตน์ จันทัน

ครูอัตราจ้าง

Miss. Caroline Leigh Brown