หมวดวิชาพาณิชยกรรม

บุคลากรกลุ่มหมวดวิชาพาณิชยกรรม

นางเพ็ชรรุ่ง เกียรตินวพงษ์

ครู คศ.3(2)

หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม

นายชรัมภ์ เณรยิ้ม

ครู คศ.1

รองหัวหน้าหมวดฯ

นางกัลยา กอกชัยยา

ครู คศ.3(2)

น.ส.มณี ธีระบุญยะ

ครู คศ.2

นางอรนุช สุเพ็ญภาค

ครู คศ.2

นางวิไลวรรณ แสงประสิทธิ์

ครู คศ.3(2)

น.ส.ลาภิสรา กันทา

พนักงานราชการ

นางทิตยา มั่นมาตร

พนักงานราชการ

นายกฤษดา พิมชะนะ

ครูอัตราจ้าง