หมวดวิชาพาณิชยกรรม

บุคลากรกลุ่มหมวดวิชาพาณิชยกรรม

นายชรัมภ์ เณรยิ้ม

ครู คศ.1

หัวหน้าหมวดฯ

น.ส.มณี ธีระบุญยะ

ครู คศ.2

รองหัวหน้าหมวดฯ

นางกัลยา กอกชัยยา

ครู คศ.3(2)

นางเพ็ชรรุ่ง เกียรตินวพงษ์

ครู คศ.3(2)

นางอรนุช สุเพ็ญภาค

ครู คศ.2

นางวิไลวรรณ แสงประสิทธิ์

ครู คศ.3(2)

น.ส.ลาภิสรา กันทา

พนักงานราชการ

นางทิตยา มั่นมาตร

พนักงานราชการ

นายกฤษดา พิมชะนะ

ครูอัตราจ้าง