กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางนิตยา จินตนา

ครู คศ.3

นางยุพิน วิหคโต

ครู คศ.3

นายพุทธรักษ์ แพงไตร

ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศศิธร จำเนียรผล

ครู คศ.3

นางรุจนาถ ฝึกใจดี

ครู คศ.3(2)

นางเสาวภาคย์ สนจุ้ย

ครู คศ.2

นายนฤนาท ดาโสม

ครู คศ.2

นางสาวนงนุช อินทรโกสูง

ครู คศ.2

นางนิภา จันทร์ดวงโต

ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน

ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ มั่นศรี

ครู คศ.1

นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโต

ครู คศ.2