กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพีรวัส ทรัพย์ประมวล

ครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวิมล พิกุลทอง

ครู คศ.2 (ธุรกิจ)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายณรงค์ พุ่มเจริญ

ครู คศ.3 (อุตสาหกรรม)

นายเรวัต พงศ์ทวีบุญ

ครู คศ.3(2) (อุตสาหกรรม)

นางมยุรี แย้มจันทร์ฉาย

ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน์

ครู คศ.3 (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอุษา พิมสิงห์

ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

นางพิมานมาศ เที่ยงพลับ

ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

นางสาวสุนันทา คชเถื่อน

ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

นายสนธิชัย สังฆารมย์

ครู คศ.2 (คอมพิวเตอร์)

นางปิลันธนา พรธาดาวิทย์

ครู คศ.1 (คอมพิวเตอร์)

นางสาวรุ่งทิพย์ ครุธแก้วสกุณี

ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

นายอนุวัฒน์ วานิชกูล

พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)

นายสถิตย์ จันทร์เม้า

ครู คศ.3(2) (เกษตรกรรม)

นางสาวปัทมา ปิ่นเทพ

ครูผู้ช่วย (เกษตรกรรม)

นางศศิธร อึ้งวงษ์

ครู คศ.3 (คหกรรม)

นางสาวแสงอรุณ ไข่หิน

ครู คศ.2 (คหกรรม)

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

ครู คศ.2 (คหกรรม)