กลุ่มบริหารวิชาการ

งานต่างๆ ด้านวิชาการ


นายสมนึก อ่อนสด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ