กลุุ่มบริหาร

กลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย

นายสมนึก อ่อนสด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอมรา อิ่มศิลป์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

รักษาการณ์ รองผู้อำนวยการฯ

กลุ่มบริหารทั่วไป