งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

งานสภานักเรียน
To be number one

งานป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด

งานอาคารสถานที่
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

งานความสัมพันธ์ชุมชน

งานอนามัยโรงเรียน

งานโภชนาการ

งานสารวัตรนักเรียน

งานธุรการอำนวยการ

งานประชาสัมพันธ์

งานเครือข่ายและเทคโนโลยี

งานสารสนเทศ
บริหารทั่วไป