ห้องเรียนภาษาไทย


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน


ท ๑๔๑๐๑ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๑๖๐ ชั่วโมง

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด แล้วสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์โดยระบุเหตุผลประกอบ สรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนคำขวัญและคำแนะนำโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียนจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน จับใจความของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ แล้วพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึก ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู การสนทนาและมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ในประโยค แต่งประโยค ๒ ส่วน และประโยค ๓ ส่วนได้ถูกต้องตามหลักภาษา แต่งกลอนสี่และคำขวัญ บอกความหมายของคำพังเพยและสุภาษิตและเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม อธิบายข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง ร้องเพลงพื้นบ้านและท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการทางภาษา ได้แก่กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน การบวนการพูด การฟัง และการดู รวมทั้งกระบวนการคิดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนประมวลคำ แต่งประโยค เขียนข้อความ และสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบ ฝึกให้สังเกตคำ ประโยคและข้อความ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาและการเรียนรู้ด้วยเกม เพื่อฝึกการทำงานกลุ่มการวางแผนและพัฒนากระบวนการคิด

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ