ข่าว/ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินการ

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

หนังสือ ที่ ศธ 04046-ว2399 ลว 20 ก.ค. 2561.pdf
หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-185 ลว 10 ก.ค.2561.pdf

link ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. https://logbook-teacher.otepc.go.th/

ประมวลภาพพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมจอมจ้อ(โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม) อ.เทิง จ.เชียงราย