คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

โครงการของกลุ่มนิเทศ


กลุ่มงานหลักสูตรฯ

กลุ่มงาน สื่อ นวัตกรรมฯ

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

  • นางสาวเหมือนฝัน พิจารณ์

กลุ่มงานประกันคุณภาพฯ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ

  • นายอังคาร อยู่ลือ

กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.

งานธุรการ

  • นายธงชัย เกเย็น