กล้วยอบ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่มทุน ตามแนวนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน

ในปี 2544 หมู่บ้านแม่ก๊ะได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านที่ถูกต้องตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 14 คน และกลุ่มสตรีแม่บ้านได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านจำนวน 7 คน

กองทุนหมู่บ้านแม่ก๊ะ ( กทบ.แม่ก๊ะ ) ตั้งขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งปี มีโอกาสได้ร่วมงานวิจัยกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็ง กับทางกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( สกว. ภาค-แม่โจ้ )ตั้งแต่ปลายปี 2545 ถึงกลางปี 2547 เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นได้สรุปถอดบทเรียนของกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็ง และมีแผนต่อเนื่องด้านการพัฒนาอาชีพของสมาชิกและคนในชุมชน ในขณะนั้นเทศบาลตำบลเชียงดาวได้สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว ดังนั้นคณะกรรมการที่เป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านจึงปรึกษาหารือกันและตกลงที่จะนำหลักการทำงานของกองทุนฯ เข้มแข็งมาเป็นหัวใจในการทำงานของกลุ่มอาชีพ จึงได้จัดตั้ง กลุ่มอาชีพกล้วยตาก กทบ.แม่ก๊ะ ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 และเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็น กล้วยอบ กทบ.แม่ก๊ะ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต ในการรับรองมาตรฐานจาก องค์การอาหารและยา ( อย. ) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชม ( มผช. ) ปี 2549 กลุ่มกล้วยอบ กทบ.แม่ก๊ะ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการได้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานชุมชนประเภทผู้นำชุมชนหลายคน และคณะกรรมการกลุ่มได้อบรมแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่ม เศรษฐกิจชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของภาครัฐ และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ทำให้กระบวนการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ ประยุกต์ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี