ประกาศผล

นักเรียนที่ได้รับเงินรางวัลสามารถติดต่อรับได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 2 อาคารบวรรังสรรค์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับเงินรางวัล สามารถดาวโหลดเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.088-5912495