Surgery

สาขาศัลยศาสตร์

นพ.อนันตโชค เพชรเกษม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.อรุณศักดิ์ รองวิริยะพานิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.ทศพร อุทธิเสน นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.จตุรวิทย์ จันทรเทพา นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ปุณณรัตน์ ชนะบุตร นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.สมจิตร สังข์เงิน นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.ธัธธนันท์ จามิกร นายแพทย์ชำนาญการ(ปฏิบัติงาน มิ.ย.60)

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ.ปราโมทย์ แซ่อึ้ง นายแพทย์ชำนาญการ

สาขากุมารศัลยศาสตร์

นพ.วสันต์ นันทสันติ นายแพทย์ชำนาญการ

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ.ศราวุฒิ สมานชาติ นายแพทย์ชำนาญการ

สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ.เรืองเดช พิพัฒน์เยาว์กุล นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ฐิติวัฒน์ เพ็งชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.ธรรมศักดิ์ อัจฉยะสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.ชวลิต โพธิ์งาม นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.กริช ธีรลีกุล นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ปิยพงษ์ ติยวรนันท์ นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ตะวัน จึงสมาน นายแพทย์ชำนาญการ