General Practitioner

สาขาแพทย์เวชปฏิบัติ

พญ.อุมาพร โอภาสนวคุณ นายแพทย์ชำนาญการ

พญ.สุภาพร วรกิตสิทธิสาธร นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.วนันดร โกเมศ นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.ชาตรี หมายหมั้น นายแพทย์ชำนาญการ