ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร


Contact  : Medical Education Center Phichit Hospital, 136 Bungsifire Road, Nai Muang Sub-district, Muang Phichit District , Phichit Province 66000
Tel : 056-613526     
Fax : 056-613526

ติดต่อ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร 136 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 056-613526
โทรสาร : 056-613526