ระบบประเมินการสอน + ประเมินรายวิชา

ประจำชั้นปรีคลินิก

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

[แจ้งประกาศนักศึกษา]


  • เริ่มเปิดระบบให้ประเมินรายวิชาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ค. 2561 START HERE
  • 06-04-2561 ระบบประเมินการสอน ชั้นปีที่ 2 เริ่มแล้ว !!! START HERE
  • 19-01-2561 ระบบประเมินการสอน ชั้นปีที่ 3 เริ่มแล้ว !!! START HERE
  • 07-03-2561 ระบบประเมินรายวิชา ชั้นปีที่ 3 เริ่มแล้ว !!! START HERE


Q & A

Q1: ทำไม ถึงต้องมีระบบประเมินการสอนและประเมินรายวิชาชั้นปรีคลินิกของคณะฯ ?

A1: เนื่องจาก ระบบประเมินการสอนและประเมินรายวิชาของคณะฯ ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ทั้งนี้ ก็ยังคงระบบ CMHE ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ (แต่ ขอให้นักศึกษายึดระบบประเมินของคณะฯ เป็นหลักก่อน)


Q2: ทำไม ถึงต้องประเมินการสอนของอาจารย์ ด้วย ?

A2: เพราะ ให้อาจารย์ทุกคนทราบถึง Feedback (ผลป้อนกลับ) จากนักศึกษา

เพื่อนำผลการประเมินมาใช้พัฒนา เทคนิคการสอน สำหรับอาจารย์แต่ละท่าน + ใช้วางแผนการสอน ในปีการศึกษาถัดไป

ดังนั้น การประเมินการสอนจึงมีความสำคัญมาก ๆ ครับ