งานการศึกษา

กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

ขอต้อนรับเข้าสู่ website งานการศึกษาของกลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

website นี้ใช้เฉพาะงานบริการด้านการศึกษาอบรมแพทยศาสตร์ ไม่ได้ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาล

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน ของกลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

วิสัยทัศน์: เป็นหน่วยงานชั้นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมและการฝึกอบรมด้านอายุรศาสตร์

ปรัชญา: คุณภาพมาตรฐาน บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ มีคุณธรรม

ปณิธาน:

1.ให้การดูแลรักษาทางด้านอายุรกรรม ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้ารับการรักษา

2.ผลิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านอายุรศาสตร์

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ ของกลุ่มงานอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก แผน ก และ แผน ข (ให้คลิกที่หัวข้อเพื่อไปสู่หน้าเวป)

แบบสำหรับวัดประเมินผล

ระดับ Postgrad Education

แบบวัดประเมินผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มต่าง ๆ แสดงเป็นกล่องข้อความ ให้กดเลือกเพื่อ link ไปหา

Link แบบวัดประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ หลักสูตรเก่า (ใบประเมินตามมิติ)

Link แบบวัดประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ หลักสูตรใหม่ (ใบประเมิน EPA)

Link แบบวัดประเมินผล สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานกลุ่มงานอายุรกรรม (Intern 1)

สื่อโสตทัศน์ Medical Grand Round

เพื่อการศึกษาทางด้านอายุรศาสตร์