คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/ เขตสุขภาพที่ 6

(Chanthaburi Research Ethics Committee /region 6)

ประชาสัมพันธ์


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ทางออนไลน์ (Good Clinical Practice : GCP) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านมะเร็ง

ตารางการประชุม full board