คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/ เขตสุขภาพที่ 6

Chanthaburi Research Ethics Committee /region 6

โครงสร้างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จังหวัดจันทบุรี/ เขตสุขภาพที่ 6

ประชาสัมพันธ์


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ SIDCER-NECAST

วันที่ 30 สิงหาคม -1กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม(ใหญ่) ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านมะเร็ง

ตารางการประชุม full board