สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

จังหวัดจันทบุรี/เขตสุขภาพที่ 6

การส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission)

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14)

   • แบบบันทึกข้อความเพื่อยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF CTIREC 06/01)
   • แบบโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (AF CTIREC 06/02)
   • คู่มือการเขียนโครงร่างงานวิจัย
   • หนังสือขอศึกษาเวชระเบียน (บุคลากรภายในโรงพยาบาลพระปกเกล้า)
   • หนังสือขออนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มงาน (สำหรับ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด)
   • แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
   • หลักฐานการอบรมการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP) หรือการอบรมจริยธรรมการวิจัย ของผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม
   • ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail จำนวน 1 ชุด
   • ส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

หมายเหตุ :

1. ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version.............Date.................. (ที่ท้ายกระดาษ ทุกหน้า ทุกแผ่น) และมีเลขหน้าทุกแผ่น

2. ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ /ทาง Email เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาสำหรับบุคคลนอกสถาบัน / นักศึกษา

ใช้เอกสารตามการยื่นขอพิจารณาครั้งแรกและเพิ่มเติมเอกสารดังนี้