CPIRD Hatyai Classroom

ห้องประชุมชั้น 3

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

การจัดห้องในรูปแบบห้องประชุม / ห้องเรียน สามารถจุผู้เข้าประชุมได้ประมาณ 120 คน

การจัดห้องในรูปแบบห้องสอบ สามารถจัดที่นั่งสอบได้สูงสุด 90 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้องประชุม

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ไมค์ลอย
 • ไมค์สาย
 • เครื่องขยายเสียง

ห้องประชุมชั้น 1

ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

อุปกรณ์ภายในห้องประชุม

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ชุดเครื่องขยายเสียง + ไมค์ สำหรับห้องประชุม


ห้องสมุด

ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

 • บริการหนังสือยืมเรียน ในช่วงที่นักศึกษาแพทย์เรียนในรายวิชาต่างๆ
 • คอมพิวเตอร์ ไว้สำหรับค้นข้อมูล และสำหรับดู VDO เพื่อติวในรายวิชาต่างๆ

ห้องเรียน 4301 - 4302

ห้องเรียน 4301 - 4302 บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

การจัดห้องในรูปแบบห้องเรียน สามารถจัดได้จำนวน 36 ที่นั่ง

การจัดห้องในรูปแบบห้องสอบ สามารถจัดได้จำนวน 18 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉาบแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ไมค์ลอย
 • ไมค์สาย
 • เครื่องขยายเสียง

ห้องเรียน 4303

ห้องเรียน 4303 ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

การจัดห้องในรูปแบบห้องเรียน สามารถจัดได้จำนวน 20 ที่นั่ง

การจัดห้องในรูปแบบห้องสอบ สามารถจัดได้จำนวน 15 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ไมค์ลอย
 • เครื่องขยายเสียง

ห้องเรียน 4201

ห้องเรียน 4201 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

การจัดห้องในรูปแบบห้องเรียน สามารถจัดได้จำนวน 44 ที่นั่ง

การจัดห้องในรูปแบบห้องสอบ สามารถจัดได้จำนวน 17 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ไมค์ลอย
 • เครื่องขยายเสียง

ห้องเรียน 4202

ห้องเรียน 4202 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

การจัดห้องในรูปแบบห้องเรียน สามารถจัดได้จำนวน 20 ที่นั่ง

การจัดห้องในรูปแบบห้องสอบ สามารถจัดได้จำนวน 15 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ไมค์ลอย
 • เครื่องขยายเสียง

ห้องเรียน 4203

ห้องเรียน 4203 ชั้น 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

การจัดห้องในรูปแบบห้องเรียน สามารถจัดได้จำนวน 30 ที่นั่ง

การจัดห้องในรูปแบบห้องสอบ สามารถจัดได้จำนวน 12 ที่นั่ง

อุปกรณ์ภายในห้องเรียน

 • คอมพิวเตอร์
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ
 • โปรเจคเตอร์
 • อุปกรณ์สลับสัญญาณ
 • ไมค์ลอย
 • เครื่องขยายเสียง

ห้องปฏิบัติการหุ่นจำลองเสมือนจริง

Virtual Simulator Laboratory Room

ห้องปฏิบัติการหุ่นจำลองเสมือนจริง บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

 • ใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ในการ ฝึกหัตถการ, สถานการณ์จำลองในผู้ใหญ่ หญิงตั้งครรภ์และเด็ก ACLS, CPR, ใส่ Tube และสถานการณ์อื่นๆ
Virtual Simulator