Video Demos

Area: Circles, Trapezoids, Kites, and Rhombuses

Area of circle, trapezoid, kite, rhombus.webm


Reducing Radicals

Reducing Radicals.webm


Rationalizing Denominators

Rationalizing Denominators.webm

Basic Probability

Basic Probability.webm