ประกาศผลสอบ 1-2562

ผลการเรียน

ม.1-ม.6

ประกาศ 0 ร


นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และดำเนินการสอบแก้ 0 ร ภายวันที่ 3 – 11 ตุลาคม 2562

สำหรับ วิชาวิทยาการคำนวณ 1 ม.4/2 ม.4/3 และ วิชา IS1 ม.2 ที่ไม่มีผลการเรียนขึ้น ติดต่อครูวัลยา ด่วน ที่ ห้องมะลิวัลย์