ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563

(สำหรับนักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม)


นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และดำเนินการสอบแก้ 0 ร ภายวันที่ 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2564 (รับใบแก้ 0 ที่ห้องวิชาการ เท่านั้น)

ดำเนินการแก้ไข 0 ร. มส. มผ. (ดำเนินการในเวลาราชการ ดำเนินการแก้ 0 ด้วยตนเองรับใบคำร้องแก้ 0 ที่ ห้องวิชาการ แต่งกายชุดนักเรียนถูกต้องตามระเบียบ)

สำหรับ นักเรียนที่ มาติดต่อดำเนินการแก้ 0 ร ม.ส. มผ. โปรด ใส่หน้ากาก(ถ้ามี)เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการป้องกันโรค

ประกาศผล 30 มีนาคม 2564 (อัพเดท 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.)