ಸಂಘದ ವಿವರಗಳು - Club Details

  • ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ - Sample Text

ಸಮಿತಿ - Committee:

ಅಧ್ಯಕ್ಷ - President: ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು Full_Name

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ - Secretary: ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು Full_Name

ಖಜಾಂಚಿ - Treasurer: ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು Full_Name


ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು - Office Bearer's:

ಹೆಸರು ೧ - Name 1: ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು Full_Name

ಹೆಸರು ೨ - Name 2: ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು Full_Name