พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

เกียรติบัตรนักเรียน  /   เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอน   /    เกียรติบัตรกรรมการและคณะทำงาน


สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว

............................................................................

แจ้งประชาสัมพันธ์

เรื่อง  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)


         เนื่องจาก ในช่วงเวลาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้กำหนดจัดการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ยังไม่สมบูรณ์และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้ ให้ยึดเกณฑ์การแข่งขันตามประกาศเดิม ในข้อ 9 เป็นหลักในการดำเนินการแข่งขัน คือ  


ข้อ 9. กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้ยึดกิจกรรมและยึดเกณฑ์ของการแข่งขัน ปีการศึกษา 2562 เป็นหลักในการดำเนินการแข่งขัน 


โดยใช้เกณฑ์ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของการจัดงานระดับเขตพื้นที่  สพป.เชียงใหม่เขต 3

อ่านประกาศเพิ่มเติม ฉบับเต็ม 

..............................................................................

แบบฟอร์มแก้ไขหรือเปลี่ยนตัวนักเรียน  /  แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อครูผู้ฝึกสอน

รายละเอียดเพิ่มเติมของการแข่งขันตามหมวดหมู่กิจกรรม 

หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ update 15/11/2022   08:57 น. 

หัวข้อ

การแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์ทุกรายการที่ต้องลงโปรแกรม

 ให้ทีมที่เข้าแข่งขัน upload โปรแกรม เข้า google drive ส่วนกลาง


ลิงก์ Upload Program ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ 

https://shorturl.asia/RTW1z


แยกรายกิจกรรม


ว102 - ว103 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)

https://shorturl.asia/P3AC6


ว104 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)

https://shorturl.asia/7bIad


ว105 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

https://shorturl.asia/Ob8GF


ว106 - ว107 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

https://shorturl.asia/UuYgW


ว108 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

https://shorturl.asia/pFhDK


ว109 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

https://shorturl.asia/a93X2


ว110 - ว111 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

https://shorturl.asia/Bt2lc


การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

หัวข้อ     อาชีพ  /  กีฬา


การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  comic strip ป.4-6 /ม.1-3

หัวข้อ    มาตรการป้องกัน โควิค 19 / ลอยกระทง


การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation) 

หัวข้อ     เศรษกิจพอเพียง / โควิค 19 / Cyber Bully

-ให้นักเรียน เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง

-ให้เตรียม Story Board มาเอง


การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

หัวข้อ    ชุดรับแขก / ชุดเตียงนอน

-ลงโปรแกรมก่อนแข่ง 30-45 นาที

-อุปกรณ์ต่าง ๆเตรียมมาเอง


การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ป.4-6

หัวข้อ    โควิค 19  / กีฬาเพื่อสุขภาพ / รักษ์โลก

-ให้นักเรียน เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง


การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1-3

หัวข้อ   ลอยกระทง /  รักษ์สิ่งแวดล้อม  /  จิตอาสา  

-ให้นักเรียน เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง


การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) 

หัวข้อ    โควิค 19  / ยาเสพติด

-ให้นักเรียน เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง


การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ป.4-6 /ม.1-3

หัวข้อ   โควิค 19 / ลอยกระทง  /  เศรษฐกิจพอเพียง

-ให้นักเรียน เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง


การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 /ม.1-3

หัวข้อ   โควิค 19 / ลอยกระทง  /  เศรษฐกิจพอเพียง

-ให้นักเรียน เตรียม ไมโครโฟน หูฟัง มาเอง


การแข่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  สามารถส่งไฟล์ใน CD ที่เมล์ jessada@esdc.go.th 

ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 07.00 น. 


หมวดหมู่ การงานอาชีพ update  14/11/2022 15.33

การจัดสวนถาดแบบแห้ง/การจัดสวนถาดแบบชื้น

การแข่งขันทำอาหารทุกรายการ

ขอให้ทีมที่เข้าแข่งขัน ช่วงบ่าย  สามารถเข้าพื้นที่แข่งขัน เพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นตอนไป

รายการแปรรูปอาหาร ทุกระดับ

รายการโครงงานอาชีพ ทุกระดับ

หมวดหมู่ สังคม  update  11/11/2022  20:45 น.

ละครประวัติศาสตร์ มีทีมส่งแข่งขันรายการเดียว และให้มาแสดง ตามตารางแข่งขัน

เล่านิทานคุณธรรม

สวดภาษาบาลีแปลไทย/สวดภาษาบาลีแปลอังกฤษ

ภาพยนตร์สั้น

หมวดหมู่ คณิตศาสตร์  update  11/11/2022  20:38 น.

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)

การแข่งขัน GSP


หมวดหมู่ หุ่นยนต์ update  08/11/2022  13:30 น.

สิ่งที่ทีมแข่งขันไม่ต้องเตรียมมาหมวดหมู่ เด็กพิเศเรียนรวม update  08/11/2022 12:54 น.

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

การแข่งขันการเล่านิทาน 

การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก

หมวดหมู่ ภาษาต่างประเทศ  update  08/11/2022 12:28 น.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) .1-3

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)หมวดหมู่ ศิลป (นาฏศิลป์) update  08/11/2022  13:24 น.

ทุกรายการ

หมวดหมู่ ภาษาไทย update  08/11/2022  13:22 น.


การเขียนเรียงความ ม.1-3

การเขียนเรียงความ ป.4-6

การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล็ก

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-3 ใช้วิธีจับฉลาก

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ใช้วิธีจับฉลาก

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ใช้วิธีจับฉลาก

ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑  หัวข้อ

กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอนสี่  หัวข้อ

หมวดหมู่ ปฐมวัย update 07/11/2022  12:52 น.

หัวข้อการปั้นดินนำมัน  (จับฉลากในวันแข่งขัน)  จำนวน  5  หัวข้อ  ดังนี้                                      

1.   ธรรมชาติแสนสวย

2.   สวนสัตว์

3.   ชุมชนน่าอยู่

4.   เศรษฐกิจพอเพียง

5.   โรงเรียนของเรา

หลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม

1.   ให้เตรียมวัสดุรองพื้นสำหรับ ทุบ คลึง นวด ปั้นดินน้ำมัน เช่น แผ่นพลาสติก เสื่อน้ำมัน  กระดาษแข็ง กระดาษหนังสือพิมพ์ มาด้วย

2.   สามารถใช้ถังน้ำแข้งในการเก็บดินน้ำมันที่ปั้นเสร็จแล้ว เพื่อให้ดินน้ำมันคงรูปได้

3.   ผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน และอายุต้องไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์

4.   เตรียมเอกสารประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันมาด้วย เช่น สำเนาสูติบัตร  กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสาร DMC แทน

5.   ให้เตรียมป้ายชื่อโรงเรียน  เพื่อใช้แสดงผลงานของเด็ก (ป้ายสามเหลี่ยม)

6.   ให้ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน และดำเนินการ ตามเอกสารคู่มืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 และตามหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติมนี้

กำหนดการแข่งขัน

เวลา    08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน รายงานตัวเข้าแข่งขัน และแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันที่เตรียมมาต่อหน้าคณะกรรมการ

       08.45-09.00 น. ตัวแทนนักเรียน ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จับฉลากหัวข้อการแข่งขัน

       09.00-12.00 น. ดำเนินการแข่งขัน ( จำนวน  3  ชั่วโมง)

       14.30-15.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และรับผลงานคืน


หัวข้อการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  (จับฉลากในวันแข่งขัน)  จำนวน  5  หัวข้อ  ดังนี้      

1.   ธรรมชาติแสนสวย

2.   สวนสัตว์

3.   ชุมชนน่าอยู่

4.   เศรษฐกิจพอเพียง

5.   โรงเรียนของเรา

หลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติม

1.   ให้เตรียมากาวลาเท็กซ์พร้อมที่ทากาวมาด้วย ที่ทากาว ได้แก่  ที่ทากาวที่ติดมากับขวดกาวลาเท็กซ์  แปรงสีฟัน  ไม้ไอศกรีม  เท่านั้น 

2.   ผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน  และอายุต้องไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์

3.   เตรียมเอกสารประจำตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันมาด้วย เช่น สำเนาสูติบัตร  กรณีไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสาร DMC แทน

4.   ให้เตรียมป้ายชื่อโรงเรียน  เพื่อใช้แสดงผลงานของเด็ก (ป้ายสามเหลี่ยม)

5.   ให้ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน และดำเนินการ ตามเอกสารคู่มืองานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 และตามหลักเกณฑ์การแข่งขันเพิ่มเติมนี้

กำหนดการแข่งขัน

เวลา    08.00-08.45 น.  ลงทะเบียน รายงานตัวเข้าแข่งขัน และแสดงวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันที่เตรียมมาต่อหน้าคณะกรรมการ

       08.45-09.00 น. ตัวแทนนักเรียน ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จับฉลากหัวข้อการแข่งขัน

       09.00-12.00 น. ดำเนินการแข่งขัน ( จำนวน  3  ชั่วโมง)

       14.30-15.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน และรับผลงานคืน

หมวดหมู่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน update  08/11/2022 12:40 น.

การจัดการค่ายพักแรม

การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ update  08/11/2022 11:54 น.

การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3

หมวดหมู่ นักบินน้อย update  08/11/2022 11:48 น.

เครื่องร่อนเดินตาม ป.1-3


การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยาง

การแข่งขั้นเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ (3D)

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

ห้โรงเรียนทำหนังสือเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียน ยื่นได้ที่หน้าห้องแข่งขันได้เลย


กำหนดการ

..............................................................................

 ♦ การแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดน่าน   3-5  กุมภาพันธ์  2566  new update


 ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

    ระยะเวลา      ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565


♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขต

    ระยะเวลา      หลังจบการแข่งขัน


 ♦ จัดการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70"

    ระยะเวลา      17-18 พฤศจิกายน 2565


ประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขัน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565


ผู้ประสานงานกิจกรรม ส่งรายชื่อ คณะกรรมการผู้ตัดสิน ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565


ประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานกิจกรรม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565


♦ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบล ส่งรายชื่อกิจกรรม รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนศูนย์

ระยะเวลา      ภายในวันที่  23 กันยายน 2565   เวลา 18.00 น.


 ♦ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับตำบลจัดการแข่งขันให้แล้วเสร็จ 

     ระยะเวลา     บัดนี้ - 23  กันยายน  2565

หมวดหมู่ ศิลป (ดนตรี) update  08/11/2022 10:14 น.

1.ให้ส่งไฟล์เพลงที่เข้าแข่งขันเป็น MP3 หรือ MP4 ชนิดไฟล์เป็น MP3 หรือ MP4 ที่เป็นเมโลดี้ตัดเสียงร้องแล้ว โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อกิจกรรม+ระดับชั้น+นักเรียน+ชื่อโรงเรียน  เช่น  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย+มัธยม+เด็กชายแดง+โรงเรียนเขตสาม เท่านั้น 

2.ส่งผ่าน Google Form ตามลิงค์นี้  https://forms.gle/L9gWwCkHQTaVq2d66

3.กำหนดส่งภายในวันที่  13 ก.ย. 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น