งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

รางวัลระดับนานาชาติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

ดำเนินการสรรหา/คัดเลือก ทุก 2 ปี

รางวัลประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร


เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติตนในการครองตน
ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม


รางวัลครูผู้สอน ครูดีเป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม

เป็นผู้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์


เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

มีจำนวน 5 รางวัล

1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

3. รางวัลคุรุสภา

4. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

5. รางวัลคุรุสดุดี

พื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ บุคคลและหน่วยงาน ที่ส่งเสริม สนับสนุน

หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและผู้เรียน จนเป็นที่ประจักษ์


เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาการทำงานเป็นอย่างดี