Welcome Trojans!

Daily Schedule:

School Hour:

8:15- 3:15

Email: yermoua@cusd.com

Phone: 559-327-8100

Yog koj xav tau kev pab, thov hu tuaj rau peb lub tsev kawm ntawv ntawm (559) 327-8100. Ua tsaug.

Si usted necesita ayuda con esta forma, por favor llame al (559) 327-8100 .