Mrs. Henson's 3rd Grade

Room 12

Current Events

TK school hours 8:15 -3:15

8/20 first day of school!

8/28 Back to school night 5:30 - 7:00

Please join Room 12's text remind to receive classroom notifications.

Yog koj xav tau kev pab, thov hu tuaj rau peb lub tsev kawm ntawv ntawm (559) 327-8100. Ua tsaug.