หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ได้จัดโครงการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "Update การพัฒนาคุณภาพ / ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยใช้นวตกรรมทางสุขภาพ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ คุณค่าที่ท้าทายภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์" ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและพยาบาลเวชปฏิบัติ ให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพของประชาชนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆ สามารถนำสู่การปฏิบัติและบูรณาการการออกแบบการดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ / ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยใช้ นวตกรรมทางสุขภาพ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการความรู้ ภายใต้หลักฐาน เชิงประจักษ์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในวิชาชีพ และมีความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในยุค Thailand 4.0

ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2562 สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.ckr.ac.th หรือลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/TLz6kfq89kuwamo9A หรือสมัครผ่าน QR Code

QR Code ใบสมัครอบรม โครงการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ผ่านลิ้งนี้ http://bit.ly/2x895xB

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครอบรมโครงการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "Update การพัฒนาคุณภาพ / ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยใช้นวตกรรมทางสุขภาพ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการความรู้ คุณค่าที่ท้าทายภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์" เพิ่มเติม

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สมัครอบรมโครงการฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "Update การพัฒนาคุณภาพ / ผลลัพธ์ทางการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยใช้นวตกรรมทางสุขภาพ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการความรู้ คุณค่าที่ท้าทายภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์"

กลุ่มเป้าหมาย

- พยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วปไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

- พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว และสาขาอื่นๆ

- พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนรับสมัคร 80 คน

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ชำระค่าลงทะเบียน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอบ้านโป่ง

ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

เลขที่ 706-0-59864-2

ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

และส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่

E-mail : ratcha4262@gmail.com หรือ

Line : ratcha4262 หรือ

หมายเลขโทรสาร 0-3233-0483

สอบถามเพิ่มเติม

อ.รัชนี ครองระวะ 08-1378-4262

อ.ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์ 08-9837-4589

ตารางการอบรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ/พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

13.00 - 17.00 น. ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในยุค Thailand 4.0 โดย อ.ประภัสสร พงศ์พันธ์พิศาล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

08.00 - 12.00 น. Update แนวทางการรักษาโรคเรื้อรัง / การใช้วัคซีนป้องกันโรคในสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดย พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย์

13.00 - 17.00 น. Update การจัดการภาวะฉุกเฉินและการเจ็บป่วยในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดย พญ.ธนิสตา นิธิเศรษฐทรัพย์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

08.00 - 09.00 น. ทบทวนบทเรียน แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังและการจัดการภาวะฉุกเฉิน

09.00 - 12.00 น. พยาบาลเวชปฏิบัติกับนโยบายการขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ โดย ภก.วีรชัย โฆษิตชัยยงค์

13.00 - 17.00 น. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ โดย ภก.วีรชัย โฆษิตชัยยงค์ และคณะ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

08.00 - 09.00 น. ทบทวนบทเรียนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฯ

09.00 - 12.00 น. ผลลัพธ์ทางการพยาบาลภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเวชปฏิบัติกับการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดย รศ.ปนัดดา ปริยทฤฆ

13.00 - 17.00 น. การสร้างผลลัพธ์ทางการพยาบาลภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลเวชปฏิบัติการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) โดย รศ.ปนัดดา ปริยทฤฆ และคณะ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

08.00 - 09.00 น. ทบทวนความรู้ผลลัพธ์ทางการพยาบาล

09.00 - 12.00 น. พยาบาลเวชปฏิบัติ : การใช้นวตกรรม และสื่อสารสนเทศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

13.00 - 16.00 น. การพัฒนาคุณภาพบริการและนวตกรรมสุขภาพปฐมภูมิในสถานบริการและในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน โดย ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล

16.00 - 17.00 น. อภิปรายทั่วไป และปิดประชุม