ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัย

โครงสร้างการบริหารงานวิจัย และวัดความรู้

คู่มือวิจัย

-

คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

คู่มือการเขียนรายงานวิจัย

รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับ

-

แหล่งทุน / การสนับสนุนงานวิจัย

แหล่งสนับสนุนทุนภายนอก

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โปรดคลิ๊ก
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โปรดคลิ๊ก
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) โปรดคลิ๊ก
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) โปรดคลิ๊ก
  • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส) โปรดคลิ๊ก
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) โปรดคลิ๊ก
  • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) โปรดคลิ๊ก
  • สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก) โปรดคลิ๊ก

แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

ประเมินการสนับสนุนการทำวิจัย

-

เอกสารดาวน์โหลด