แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดและประเมินผลการศึกษา

  • คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) Click
  • แบบยื่นคำร้องขออุทรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Click
  • บันทึกข้อความ (นักศึกษาขอเกรด) Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2559 Click
  • ตารางการส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และการส่งเกรด ปีการศึกษา 2560 Click
คลิ๊ก !!! เพื่อเข้าประเมินผล

ตารางส่งข้อสอบกลางภาค ปลายภาค และส่งเกรด ปีการศึกษา 2561