แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562


- รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2560