ช่องทางการติดต่อ บรรณารักษ์

เฟรสบุ๊คส์ :phim-phim witta Line : phimpen เบอร์โทรติดต่อ 0636473726

ข่าวประชาส้มพันธ์ของห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

  1. **วันที่ 31 มกราคม 2562 บ.เจอนัลบุ๊คส์ เข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายหนังสือ - สื่อการศึกษา ณ ห้องสมุด **
  2. ขอเชิญผู้ใช้ทุกทานเข้ามาประเมินความพึงพอใจในการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนสนเทศเพื่อที่ปรบปรุงข้อมูลและพัฒนาระบบต่อไปค่ะ

3. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องสมุดมีอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Cinahl ณ ห้องสมุด เวลา 13.30 - 15.30 น.นะค่ะ

เวลาเปิดห้องสมุด ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

ปิดห้องสมุด วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์