การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2564

การจัดการความรู้ 3 เรื่อง (Knowledge Management)

เรื่องที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning Simulation-Based Learning: SBL)

 • องค์ความรู้เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้เรื่องจากการจัดการความรู้เรื่องการจัดเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative learning) (Simulation-Based Learning: SBL) ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 การจัดการความรู้ เรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (รายละเอียด)

เรื่องที่ 3 การจัดการความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2563

การจัดการความรู้ 5 เรื่อง (Knowledge Management)

เรื่องที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัยภายนอก

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัยภายนอก ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัยภายนอก ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัยภายนอก ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนการวิจัยภายนอก (รายละเอียด)

เรื่องที่ 3 การเขียนหนังสือราชการ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการเขียนหนังสือราชการ (รายละเอียด)

เรื่องที่ 4 การพัฒนาบุคลากร

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากร (รายละเอียด)

เรื่องที่ 5 การบริการวิชาการแบบมืออาชีพ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องแนวทางการบริการวิชาการแบบมืออาชีพ (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2562

การจัดการความรู้ 2 เรื่อง (Knowledge Management)

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการสนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2561

การจัดการความรู้ 2 เรื่อง (Knowledge Management)

เรื่องที่ 1 ปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องปัจจัยที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการสนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 การเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

 • องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2560

การจัดการความรู้ 3 เรื่อง (Knowledge Management)

เรื่องที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- แนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการสอบสภา (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 แนวปฏิบัติเรื่องการทำวิจัยแบบ R&D (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 3 แนวฏิบัติ มาตราการประหยัดน้ำและไฟฟ้า (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2559

การจัดการความรู้ 3 เรื่อง (Knowledge Management)

เรื่องที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

- แนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการสอบสภา (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 แนวปฏิบัติเรื่องการทำวิจัยแบบ R&D (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 3 แนวฏิบัติ มาตราการประหยัดน้ำและไฟฟ้า (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)

- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี 2558

บทความน่าอ่าน

เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี อ่านบทความ

Knowledge Management ของภาควิชา

 • ภาควิชาพื้นฐานและการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.สุพัตรา) รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.วัลทณี) รายละเอียด

 • เรื่อง จิตปัญญา รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของภาควิชาพื้นฐานฯ รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation - Based Learning (SBL) รายละเอียด

 • เรื่อง การนำกระบวนการ Reflective Thinking ไปปรับใช้ในโครงการบริการวิชาการ รายละเอียด

 • เรื่อง ศิลปะการสอน Didactic Strategies รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

 • เรื่อง การปรับปรุงการใช้แบบประเมินภาคปฏิบัิติของภาควิชาพื้นฐาน การพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย รายละเอียด

 • เรื่อง ร่วมคิด ร่วมทำ แบ่งปัน นำเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาไปสู่การปฏิบัิติด้าน "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" จนเกิดผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รายละเอียด

 • เรื่อง การปรับแบบประเมินพฤติกรรม การปฏิบัิติงานของภาควิชาพื้นฐานและการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย รายละเอียด

 • เรื่อง การเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับวิชาชีพพยาบาล รายละเอียด

 • เรื่อง ผลจากการใช้แบบประเมินการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา- สุขภาพ2 กับการพัฒนาเครื่องมือ รายละเอียด

 • เรื่อง กินอย่างไรในหน้าร้อน รายละเอียด

 • เรื่อง การบูรณาการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา "หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย" รายละเอียด

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)

 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (อ.หยาดชล) รายละเอียด

 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (อ.ศิริวรรณ) รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

 • (อ.นงนุช) รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.หยาดชล) รายละเอียด

 • เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน รายละเอียด

 • เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รายละเอียด

 • เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน

 • การเจ็บป่วย รายละเอียด

 • เรื่อง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล รายละเอียด

 • เรื่อง การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured Examination (OSCE) รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือ MAVIN เพื่อวัดผลและประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รายละเอียด

 • เรื่อง การจัดทำข้อสอบและประเมินผลแบบ OSCE รายละเอียด

 • เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาลในคลินิก รายละเอียด

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และบริหารการพยาบาล

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)

 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.อ้อมใจ) รายละเอียด

 • เรื่อง การประเมินทักษะของนักศึกษาโดยใช้การประเมิน Rubric score ในวิชาการปฏิบัิติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 รายละเอียด

 • เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้ Scoring Rubrics รายละเอียด

 • เรื่อง Rubric score วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 รายละเอียด

 • เรื่อง อะไรคือความจริง ความดีและความงามของมนุษย์? รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินผลวิชา ปฏิบัิติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 โดยใช้ Rubric score รายละเอียด

 • เรื่อง Rubric score วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 รายละเอียด

Knowledge Management ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (รายละเอียด)

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)

 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด

 • เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้กระบวนการเรียนรู้

 • จิตบริการ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายละเอียด

 • เรื่อง การผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ รายละเอียด