ประชาสัมพันธ์

การเตรียมพร้อมสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562

***ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 23 คลิ๊กที่นี่

*** หลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว / รายการเครื่องใช้ส่วนตัว / ขั้นตอนในการรับนักศึกษาใหม่ คลิ๊กที่นี่

*** แบบฟอร์มคำยินยอมของผู้ปกครองในการยินยอมให้นักศึกษาออกนอกสถานศึกษาได้เอง / คำรับรองของผู้ปกครอง คลิ๊กที่นี่

*** แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา คลิ๊กที่นี่

*** แบบฟอร์มใบยินยอมมอบอำนาจเป็นผู้ปกครอง คลิ๊กที่นี่

*** แบบฟอร์มใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาใหม่ทำการเตรียมความพร้อม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่นที่วิทยาลัยฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ด้วย