คุณธรรมร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

"...ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตอาสา..."