ปรัชญา

พัฒนา "คน" มุ่งสู่การพัฒนา "งาน"

ปณิธาน

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

การให้บริการ การสนับสนุนงานต่างๆ ตามนโยบาย พันธกิจของวิทยาลัยฯ

อันจะต้องสำเร็จด้วยการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี

วิสัยทัศน์

บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกคุณภาพงาน

พันธกิจ

บริหารคนบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล