แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวง

ลูกจ้างเหมาบริการ