ದೃಷ್ಟಿ

 

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆ

 

ಮಿಷನ್

 

ಕ್ರೈಸ್ಟ್  (ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ) ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ    ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯ ನೆಲವಾಗಿದೆ.

 

ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯಗಳು