1เล่มสารสนเทศ2560.pdf

ข้อมูลโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

(ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2560)

นักเรียน10พย.60.pdf

ข้อมูลโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560)

สรุปขนาด_นักเรียน60.pdf
สรุปนักเรียน10มิย60.pdf
นักเรียนรายชั้น10มิย60
จำนวนครู_มิย60.pdf
school_address60.pdf
โรงเรียนขนาดเล็ก60.pdf