สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

Chonburi Primary Educational Service Area Office 2

2.การบริหารงาน

4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

5.การส่งเสริมความโปร่งใส

  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต