แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1แนวทางเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2_64.pdf
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564.pdf
HomeIsolation.pdf
คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา.pdf
info_m_280463.pdf
แนวทางฯ ระลอกใหม่news.pdf
Educational-Manual-Covid19-final-Complete.pdf
คู่มือการจัดการเรียนการสอนโควิด.pdf
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19.pdf

ช่องทางการเข้าถึงเพื่อการเรียนรู้