นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒

นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม
รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

แสดงมุทิตาจิต

นางจรรยา เกตุพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2

แสดงมุทิตาจิต

นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.2

แสดงมุทิตาจิต

นายธีระกูล สำแดงเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย

แสดงมุทิตาจิต

นางสาวอุษา ใช้เฮ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง

แสดงมุทิตาจิต

นางสาวกัลยา อินทรีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง

แสดงมุทิตาจิต

นางรื่นจิตต์ แสงทอง
ครู รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย
แสดงมุทิตาจิต

นางเตือนใจ อรชร
ครู รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย
แสดงมุทิตาจิต

นางสาวทิพวรรณ ศรีอุทัย
ครู รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย
แสดงมุทิตาจิต

นางนิภา ธรรมมิญช
ครู รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย
แสดงมุทิตาจิต

นางสาวลาวรรณ สุดสิน
ครู รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย
แสดงมุทิตาจิต

นายวิชิต ตุงคะเสน
ครู รร.วัดเซิดสำราญ

แสดงมุทิตาจิต

นางวิยดา วิรัตน์เกษม
ครู รร.วัดเซิดสำราญ
แสดงมุทิตาจิต

นางศิริสุข สุรินทร์
ครู รร.ชุมชนวัดโบสถ์

แสดงมุทิตาจิต

นางสาวพนิดา ขมสนิท
ครู รร.ชุมชนวัดโบสถ์
แสดงมุทิตาจิต

นางสาวศุภาภร มงกุฎทอง
ครู รร.วัดโคกเพลาะ

แสดงมุทิตาจิต

นางสุดา ร้อยผล
ครู รร.วัดหัวถนน

แสดงมุทิตาจิต

นางวิลาวัณย์ จานทอง
ครู รร.วัดหัวถนน

แสดงมุทิตาจิต

นายสำรอง ทองสนธิ
ครู รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม

แสดงมุทิตาจิต

นางศรีไพ ต่วนภูษา
ครู รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม
แสดงมุทิตาจิต

นางจุไรลักษณ์ องอาจ
ครู รร.บ้านสระสี่เหลี่ยม
แสดงมุทิตาจิต

นายเถลิง องอาจ
ครู รร.บ้านเขาดินวังตาสี

แสดงมุทิตาจิต

นางยุพิน ดิษฐพริ้ม
ครู รร.วัดแก้วศิลาราม

แสดงมุทิตาจิต

นางสุนันท์ หมื่นราม
ครู รร.วัดทรงธรรม

แสดงมุทิตาจิต

นางสาวเพียงเพ็ญ วาทีนุเคราะห์
ครู รร.วัดทรงธรรม

แสดงมุทิตาจิต

นางจันทนา ฮ้อเจริญ
ครู รร.บ้านหนองสองห้อง

แสดงมุทิตาจิต

นายจรัญ บุญยิ่ง
ครู รร.บ้านหนองสองห้อง
แสดงมุทิตาจิต

นายอนัน ฮ้อเจริญ
ครู รร.บ้านหนองข่า

แสดงมุทิตาจิต

นางวันเพ็ญ ทรงพระนาม
ครู รร.บ้านหนองไผ่แก้ว

แสดงมุทิตาจิต

นางกิมดา วาจาสัตย์
ครู รร.วัดเนินสัก

แสดงมุทิตาจิต

นายพิทักษ์ พุ่มเจริญ
ครู รร.วัดโคกพระศิลาราม

แสดงมุทิตาจิต

นางศิริพร ทาทราย
ครู รร.วัดใหม่ท่าโพธิ์

แสดงมุทิตาจิต

นางสาววณารัตน์ เถรว่อง
ครู รร.บ้านหนองพรหม

แสดงมุทิตาจิต

นายสุพัชร สุพัชรมงคลกิจ
ครู รร.บ้านเนินหลังเต่า

แสดงมุทิตาจิต

นางนัยนา ทับสุริย์
ครู รร.บ้านเนินหลังเต่า

แสดงมุทิตาจิต

นางสาวสีดา คงคำ
ครู รร.ชุมชนวัดหนองตำลึง

แสดงมุทิตาจิต

นางสมใจ จ่าภา
ครู รร.ชุมชนวัดหนองตำลึง
แสดงมุทิตาจิต

นางก้านตอง วีระศิลป์
ครู รร.วัดเกาะลอย

แสดงมุทิตาจิต

นางดารณี สุขแสง
ครู รร.วัดบ้านเก่า

แสดงมุทิตาจิต

นางสาวธัญนรัตน์ อินทรา
ครู รร.บ้านหนองเกตุ

แสดงมุทิตาจิต

นางสุนันต์ วินิจสกุลไทย
ครู รร.บ้านบ่อกวางทอง

แสดงมุทิตาจิต

น.ส.อัญชลี พร้อมพอชื่นบุญ
ครู รร.บ้านบ่อกวางทอง
แสดงมุทิตาจิต

นางกฤติกานต์ สิงหนารถ
ครู รร.บ้านคลองโอ่ง

แสดงมุทิตาจิต

นายเชาว์ ตีรณานนท์
ครู รร.อนุบาลบ่อทอง

แสดงมุทิตาจิต

นางณัฐมน งามขำ
ครู รร.บ้านเขาใหญ่

แสดงมุทิตาจิต

นางวรรณา มณีสร้อย
ครู รร.บ้านเขาใหญ่
แสดงมุทิตาจิต

นางณัฐนรี จำรัสแสง
ครู รร.อนุบาลเกาะจันทน์

แสดงมุทิตาจิต


นายธานี วีระสกุล
ครู รร.บ้านชุมนุมปรกฟ้า

แสดงมุทิตาจิต


นายเฉลิมชัย ศรีสง่า
ลูกจ้างประจำ
สพป. ชลบุรี เขต 2

แสดงมุทิตาจิต

นายนิมิตร พิทักษ์พรชัยกุล
ลูกจ้างประจำ
รร.วัดโคกเพลาะ

แสดงมุทิตาจิต

นายบุญยัง มณีกาญจน์
ลูกจ้างประจำ
รร.วัดศรีประชาราม

แสดงมุทิตาจิต

นายกิ กมล
ลูกจ้างประจำ
รร.สวนป่าคลองตาเพชรบน

แสดงมุทิตาจิต