เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ การศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(สุขศึกษา)

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวรวัตร คณิตนุสรณ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ


บทคัดย่อ.pdf