ปฏิญญา.pdf
ประกาศ2.pdf

เขตพื้นที่การศึกษา รับการประเมิน ITA ปี 2560

  • วิสัยทัศน์ = สพป ชลบุรี เขต 1เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  • วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ อย่างยั่งยืน เป็นวิถีชีวิตองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรนำคุณลักษณะ 5 ประการ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และ นำไปสู่การเป็นเขตสุจริตที่ยั่งยืน

3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

  • คุณลักษณะเฉพาะของเขตสุจริต

1.ทักษะกระบวนการคิด 2.มีวินัย 3.ซื่อสัตย์สุจริต 4.อยู่อย่างพอเพียง 5.จิตสาธารณะ