กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervisor , Monitoring and Evaluation for Educational Pro.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

เยาวชนวัดบุญร่วมใจ ช่วยไทย จัดการขยะ.mp4

คลิป VDO

โครงการ “การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์"

VDO นะโม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.wmv

คลิป VDO

โครงการ “การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน

หัวใจเล็กๆ ที่ค่อยๆ เติบโต + sub.mp4

คลิป VDO

โครงการ “การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"

เอกสารเผยแพร่ (NEW)

ภาพกิจกรรม

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net , NT พร้อมติดตามการดำเนินงานตาม 4 จุดเน้น 9 นโยบาย