กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervisor , Monitoring and Evaluation for Educational Pro.

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

รวมเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชบ.1 (New).pdf
เล่มรายงานโครงการบ้านวิทย์2563-สพป.ชลบุรี1.pdf
แบบรายงานผลโครงการประเมินพัฒนาการ ปี63-รวม.pdf
ITA School 2020 Report ชลบุรี1 (11).pdf

ภาพกิจกรรม

เอกสารเผยแพร่ (NEW)

แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึก...pdf
แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณระดับชั้นประถมศึก.pdf
แบบฝึกทักษะการคิคำนวณระดับชั้นประถมศึกษ.pdf

ระบบข้อมูลสารสนเทศ

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net , NT พร้อมติดตามการดำเนินงานตาม 4 จุดเน้น 9 นโยบาย

ปฏิทินการดำเนินงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา