ผลวิเคราะห์ O-NET ปีการศึกษา2560 และเปรียบเทียบย้อนหลัง3ปี ของ สพป.ชบ.1.pdf

12/3/61 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018 จัดงานระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ >> รายละเอียดโครงการ

20/2/61 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดพเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา และโภชนาการเป็นฐาน ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าโครงการห้องเรียนกีฬารวมทั้งสิ้น 9 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ให้กรอกข้อมูลและสมัครผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (www.academic.obec.go.th) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

6/2/2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org และการให้บริการศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ : OEC Knowledge and Data Center ทางเว็บไซต์ www.onec.go.th ซึงให้สิทธิ์แก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศที่สามารถ Download ได้ทั้งบทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม

HOT!!! โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ม.ย. 61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11-13 ม.ย. 61) ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.rakpongprai.innoobec.com