ขยายโอกาสทาง

การศึกษา


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ.pdf
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ.pdf

ตารางการใช้งานห้องประชุม สพป. ชลบุรี เขต 1