หนังสือราชการ

 • 16/10/2563 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>click<<

 • 16/09/2563 การสำรวจข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>click<<

 • 20/03/2563 สำรวจคำของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ไฟฟ้า ประปา งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>click<<

 • 21/11/2562 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง >>click<<

 • 05/11/2562 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก>>click<<

 • 10/07/2562 การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู >>click<<

 • 23/05/2562 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 >>click<<

 • 22/05/2562 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>click<<

 • 19/03/2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) >>click<<

 • เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 (70%) >>click<<

 • 26/02/2562 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 (30%) >> click<< >>click<<

 • 26/02/2562 การจัดสรรงบประมาณปี 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561) >> click<< >> click<< >> click<<

 • 22/05/2561 สพป.ชลบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานรับ-จ่าย ทางระบบบัญชีการศึกษา e-budget jobobec >> click<< >> click<<

 • 20/04/2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) >> click<<

กลุ่มนโยบายและแผนตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย ได้แก่โรงเรียนวัดเขาไผ่ และโรงเรียนบ้านโป่ง

 • วันที่ 27/05/2562 กลุ่มนโยบายและแผนได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อตรวจสภาพจริงของโรงเรียนวัดเขาไผ่ และโรงเรียนบ้านโป่ง ที่ประสบอุบัติภัย พายุ ฝนฟ้าคะนอง และมีลมกรรโชก ทำให้ฝ้าของอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการของบประมาณให้แก่โรงเรียนดังกล่าว