กลุ่มนโยบายและแผน

POLICY & PLANNING GROUP • 12/06/2561 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>download here<<
 • 12/06/2561 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักวานเขตพื้นที่การศึกษา (ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 >>download here<<
 • 12/06/2561 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (KPI Report System : KRS) >>download here<<
 • 1/08/2561 คู่มือการของบประมาณค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
 • 22/06/2561 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560
 • 14/06/2561 การบริหารจัดการที่ดี
 • 12/06/2561 ปฏิทินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 • 12/06/2561 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 ปี) พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 12/06/2561 ผลการทดสอบของผู้เรียนระดับชาติ NT, O-NET ปีการศึกษา 2560
 • 22/05/2561 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
 • 22/05/2561 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 ปี) พ.ศ. 2561 - 2564
 • 10/05/2561 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • 03/05/2561 นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
 • 03/04/2561 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามโครงการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 10/02/2561 การของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2561 - แบบ ปร 4 - 5 - 6 -
 • 10/02/2561 ตาราง Factor F บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

>> หนังสือราชการกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งโรงเรียนในสังกัด <<

 • 22/05/2561 สพป.ชลบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานรับ-จ่าย ทางระบบบัญชีการศึกษา e-budget jobobec

>> download here<< >> download here<<

 • 20/04/2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) >> download here<<
 • 20/04/2561 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 >> download here<<

บุคลากร