กลุ่มนโยบายและแผน

POLICY & PLANNING GROUP>> ประกาศ <<

  • 03/05/2561 นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<

QR Code แบบสอบถามกลุ่มนโยบายและแผน  • 03/04/2561 แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามโครงการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้

  • 10/02/2561 การของบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม (กรณีเร่งด่วน) ประจำปีงบประมาณ 2561

- แบบ ปร 4 - 5 - 6

- ตาราง Factor F

- บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่


.>> หนังสือราชการกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งโรงเรียนในสังกัด <<

  • 22/05/2561 สพป.ชลบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือกรอกแบบรายงานรับ-จ่าย ทางระบบบัญชีการศึกษา e-budget jobobec

>> ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือนำที่นี่้

>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบที่นี่


  • 20/04/2561 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%)

>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้

  • 20/04/2561 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2

>> ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ื่บุคลากร