โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์ ระเบียบ

บุคลากร

เอกสารเผยแพร่/

คู่มือ

E-Payment

CMSS

แบบฟอร์ม

ภาพกิจกรรม

รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564

ประกาศนโยบาย
บริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานการดำเนินการตามนโยบาย

รายงานการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อบรมหลักเกณฑ์ฯ วPA 29 ก.ย.2564 ช่วง 1

อบรมหลักเกณฑ์ฯ วPA

29 ก.ย.2564 ช่วง 2

อบรมหลักเกณฑ์ฯ วPA

30 ก.ย.2564

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21/2560)

คู่มือ/แนวทางการให้บริการ

3 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

Youtube สำนักงาน ก.ค.ศ.

ว.PA สำนักงาน ก.ค.ศ.

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Tel. 038-791-150

ข้อมูล : นางสาวอุทัยวรรณ บุญเกิด

กราฟิก : นางสาวจิระวี แก้วมีศรี