โครงสร้างกลุ่มบริหารบุคคล

หลักเกณฑ์ ระเบียบ

บุคลากร

เอกสารเผยแพร่

E-Payment

CMSS

แบบฟอร์ม

ภาพกิจกรรม

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21/2560)

คู่มือ/แนวทางการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

Tel. 038-791-150

ข้อมูล : นายชัชพล วุฒิวิชญานันต์

กราฟิก : นางสาวเพ็ชรรัตน์ พรมบุตร