รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(แบบ สขร.1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2562